Astu EKS liikmeks

Mahtra inimeste esimene tundmus pärast toibumist oli siis suur tusk ja wiha appi tõtanud wõera rahwa wastu. Abi asemel oli neile õnnetus kaela toodud. Kui neil rohkem wõimu oleks olnud, nad oleksiwad wist mõne naabriwalla inimesi weriselt karistama läinud ja nende käest rööwitud saagi ära toonud.

Email again: